Pigteponen Livelihood Center
Quezon, Rizal

A local marketing center of the Agta Dumagat Tribe from Northern Quezon and Rizal Province. Its store is Located in Infanta Quezon. PLC is also a membership group, its memberships are community base groups supplying raw or processed products. KOMOT, Tibalaw Alak sa SASA, Sikap sa Kaunlaran, Samahan Katutubong Nag aalmaciga, SAMACAYO, Samahang Kababaihan sa Puray.

View Products